Girişimcilikte imaj kavramı


Girişimcilikte imaj kavramı

Sosyal bilimlerdeki bazı kavramlarda olduğu gibi imaj kavramına araştırmacılar tarafından farklı anlamlar yüklenmektedir. Bazı araştırmacılar konuya olumlu yaklaşarak başarının anahtarı olarak değerlendirirken, bazıları da imajı gerçeğin reddi, yapay davranış kalıplarına girme, değiştirme ve saptırma İmaj soyut bir kavramdır; statik değil, dinamiktir.

Kurum ile ilgili algı ve izlenimlerin bütünü olarak kullanılan imaj kavramının kökeni sosyal psikolojiye dayanmaktadır. Lippman, imaj kavramını 1922’de siyasi ön yargı kavramını açıklamak için kullanırken, Gardner ve Levy 1955’te yapmış oldukları araştırma da “ürün ve hizmetlerin sunum alanı” şeklinde tanımlamışlardır. İmaj kavramı ilk kez Sidney Levy tarafında 1955 yılında ortaya atılmıştır. Sidney Levy, imajı “kişi ve grupların belli objeler hakkında inanç, tutum ve izlenimlerinin toplamı” olarak ifade etmiştir.

İmge yaratma insanlığın doğuşuyla başlamış olmasına rağmen, günümüzde yerini aracı veya aracılara bırakmıştır. İmaj hayali ve gerçek bütün olaylardan etkilenerek oluşur. Kurum ile ilgili dolaylı ya da doğrudan yaşanmışlıklar imajı etkiler. Kevin Robins, imajı “bir kişi ya da nesnenin zihindeki görüntüsel-resimsel benzeri olarak” tarif etmektedir


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir